SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ, SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI ATAMASI

23.06.2022

Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli, Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı Ataması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatı gençlik ve spor il müdürlüklerinde Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli, Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı unvanında istihdam edilmek üzere, 18-29/04/2022 ve 14/03-01/04/2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlar neticesinde başarılı olan adaylara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitelerinde ilan edilmiş olup, yapılan itirazların da değerlendirilmesi sonucunda il bazında başarı sırasına göre oluşturulan asıl ve yedek adaylar belirlenmiştir.

Bu çerçevede; bahse konu sözleşmeli pozisyonlara ilişkin atama sürecinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini teminen, aşağıda yer alan hususların hassasiyetle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Adaylardan İstenilecek Belgeler

Göreve başlamaya hak kazanan adayların 20/07/2022 tarihine kadar, aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak il müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak, fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye imkânları bulunmayanlar (mücbir sebeplerine ilişkin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Asıl sırada başarılı olan adaylardan göreve başlama işlemlerinin yapılabilmesi için geçerli bir mazereti olmadığı halde süresi içerisinde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacak, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

a)Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.
b)Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.(Atanmaya hak kazandıkları pozisyonlarda belirtilen gruplar itibarıyla öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgeleri)
c) Merkezi sınav sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
ç) Yazılı özgeçmiş
d) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.
e) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından doğrulama belgesi.

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

h) Mal bildirim beyannamesi.
Asıl listede yer alan adaylar tarafından teslim edilen belgeler, il müdürlüğümüz tarafından kontrol edilecek ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için adaya 10 (on) gün ilave süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayan veya sunulan belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılan adaylar ile hakkından feragat edenler Bakanlığımıza (Personel Genel Müdürlüğü) kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte bildirilecektir. Bu durumlarda olan adayların yerine yedek liste sıralamasına dikkat edilmek kaydıyla (her bir grup için asıl ve yedek kontenjan durumları ayrı ayrı gözetilerek) il müdürlüğümüzce yeni bir aday çağrılacaktır.

 

   Dilekce