2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖRLERİN BELGE TESLİMİ HAKKINDA

07.03.2022

2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖRLERİN BELGE TESLİMİ HAKKINDA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca,

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar"  çerçevesinde,  Bakanlığımız  taşra  teşkilatı  gençlik  ve  spor  il müdürlüklerinde millilik kapsamında sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör istihdam edilmek üzere, 31/08/2021 - 13/09/2021 tarihleri arasında başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı  Kariyer  Kapısından  gerçekleşen  ve  Nitelik  Değerlendirme  Formu  toplam  puanlarının hesaplanması  ve  başarı  sıralaması  işlemlerinin  sonucuna  ilişkin  duyuruda  belirtilen  süre  içerisinde yapılan itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde il bazında başarı sırasına göre oluşturulan asıl ve yedek adaylar belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede; bahse konu sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör pozisyonlarına ilişkin atama sürecinde;

 

1. Adaylardan istenilecek belgeler:

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar 25/03/2022 tarihine kadar, aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak il müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak, fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile  hastalık  veya  doğum  mazereti  nedeniyle  belgelerini  teslim  etmeye  imkânları bulunmayanlar  (mücbir  sebeplerine  ilişkin  belgelerini  ibraz  etmeleri  kaydıyla)  belgelerini  yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Asıl sırada başarılı olan adaylardan göreve başlama işlemlerinin yapılabilmesi için geçerli bir

mazereti olmadığı  halde  süresi  içerisinde  başvurmayanlar  ile  gerekli  şartları  taşımadığı  sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

Adayların sitede kayıtlı dilekçe ile aşağıda belirtilen belgelerini en geç 25.03.2022 tarihine kadar il müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

b)  Öğrenim belgesi veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.

c) Antrenörlük pozisyonları için; başvuru yapacağı pozisyona uygun branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi.

ç) Yazılı özgeçmiş.

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

e) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından doğrulama belgesi.

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

h) Mal bildirim beyannamesi.

ı) Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve spor bilgi sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri.

j) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge.

Not: Spor bilgi sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir.

 Kazanan Adaylar Dilekçe.docx