SÖZLEŞMELİ ANTRENÖRLERİN EVRAK TESLİMİ HAKKINDA DUYURUSU

21.02.2022

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar"  çerçevesinde,  Bakanlığımız  taşra  teşkilatı  gençlik  ve  spor  il müdürlüklerinde  sözleşmeli  antrenör  pozisyonunda  istihdam  edilmek  üzere,  06-17/12/2021  tarihleri arasında yapılan sözlü ve/veya uygulamalı sınav neticesinde başarılı olan adaylara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitelerinde ilan edilmiş olup, yapılan itirazların da değerlendirilmesi sonucunda il bazında başarı sırasına göre oluşturulan asıl ve yedek adaylar belirlenmiştir.

Bu çerçevede; bahse konu sözleşmeli antrenör pozisyonlarına ilişkin atama sürecinde

1. Adaylardan istenilecek belgeler:geç

Göreve başlamaya hak kazanan (asıl listede yer alan) adayların 18/03/2022 tarihine kadar, aşağıda belirtilen belgelerini tamamlayarak il müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak, fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle  belgelerini  teslim  etmeye  imkânları bulunmayanlar  (mücbir  sebeplerine  ilişkin  belgelerini  ibraz  etmeleri  kaydıyla)  belgelerini  yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Asıl sırada başarılı olan adaylardan göreve başlama işlemlerinin yapılabilmesi için geçerli bir mazereti  olmadığı  halde  süresi  içerisinde  başvurmayanlar  ile  gerekli  şartları  taşımadığı  sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

Adayların sitede kayıtlı dilekçe ile aşağıda belirtilen belgelerini en geç 18.03.2022 tarihine kadar il müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖRNEK DİLEKÇE.pdf

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

b)  Yükseköğretim kurumlarının lisans  düzeyinde  beden  eğitimi  veya  spor  eğitimi  veren

bölümlerinden mezuniyet belgesi veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.

c) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve listede (Ek-1) belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi.

ç) Merkezi sınav sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

d) Yazılı özgeçmiş.

e) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

f) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından doğrulama belgesi.

g) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

ı) Mal bildirim beyannamesi.